Αναζήτηση σε αυτό το ιστολόγιο

Γλώσσα

Τετάρτη 12 Αυγούστου 2015

Αγνή Παρθένε ΔέσποιναΑγνή Παρθένε
Ψάλλουν οι μοναχοί της Σιμωνόπετρας


Αγνή Παρθένε Δέσποινα, άχραντε Θεοτόκε,


Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.

Παρθένε μήτηρ άνασσα, πανέδροσέ τε πόκε.


Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.
Υψηλότερα Ουρανών, άκτίνων λαμπρότερα,


Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.Χαρά παρθενικών χορών, αγγέλων υπέρτερα,Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.Εκλαμπροτέρα Ουρανών, φωτός καθαρότερα,Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.Τών Ουρανίων στρατιών, πασών άγιωτέραΧαίρε Νύμφη ανύμφευτε.Μαρία άειπάρθενε, κόσμου παντός κυρίαΧαίρε Νύμφη ανύμφευτε.Αχραντε Νύμφη Πάναγνε, Δέσποινα Παναγία,Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.Μαρία νύμφη άνασσα, χαράς ημών αιτία,Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.Κόρη σεμνή βασίλισσα, Μήτηρ ύπεραγία,Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.Τιμιωτέρα Χερουβείμ, ύπερενδοξοτέραΧαίρε Νύμφη ανύμφευτε.Των ασωμάτων Σεραφείμ, των Θρόνων υπέρτερα,Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.Χαίρε τό άσμα Χερουβείμ, Χαίρε ύμνος αγγέλωνΧαίρε Νύμφη ανύμφευτε.Χαίρε ώδή των Σεραφείμ, Χαρά των αρχαγγέλωνΧαίρε Νύμφη ανύμφευτε.Χαίρε ειρήνη και χαρά, λιμήν της σωτηρίαςΧαίρε Νύμφη ανύμφευτε.Παστός τοϋ λόγου ιερά, άνθος της αφθαρσίας,Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.Χαίρε παράδεισε τρυφής, ζωής τε αιωνίας,Χαϊρε Νύμφη ανύμφευτε.Χαίρε τό ξύλον της ζωής, πηγή αθανασίας,Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.Σέ ικετεύω Δέσποινα, Σέ, νϋν, επικαλούμαι,Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.Σέ δυσωπώ Παντάνασσα, Σήν χάριν έξαιτοϋμαι,Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.Κόρη σεμνή και άσπιλε, Δέσποινα Παναγία,Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.Θερμώς επικαλούμαι Σε, Ναέ ηγιασμένε,Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.Αντιλαβού μου, ρϋσαι με, από τοϋ πολεμίου,Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.Και κληρονόμον δειξόν με, ζωής της αιωνίου,Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.