Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

Προτροπές προς τους συζύγους από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο.

Προτροπές προς του συζύγους από τον ἁγιο Ἰωάννη τον Χρυσόστομο. 

«Ἡ συνετὴ κόρη, ἡ ὁποία φροντίζει ὥστε νὰ εἶναι εὐλαβής, ἀξίζει ὅσο ὁλόκληρη ἡ οἰκουμένη. Γι’ αὐτό, ἐπειδὴ ἐσὺ ἔχεις αὐτὰ τὰ προτερήματα, ἐγὼ ὁ ἄνδρας σὲ ἀγαπῶ καὶ σὲ βάζω πιὸ πάνω καὶ ἀπὸ τὴν ψυχή μου. Ἡ παροῦσα ζωὴ δὲν ἔχει καμιὰ ἀξία, γι’ αὐτὸ καὶ εὔχομαι καὶ παρακαλῶ καὶ ἀγωνίζομαι, ὥστε νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ τὴ διαβοῦμε ἀγαπημένοι καὶ νὰ καταλήξουμε μαζὶ καὶ μὲ ἀσφάλεια στὸν μέλλοντα αἰῶνα. Ὁ παρὼν χρόνος εἶναι ἐλάχιστος καὶ σχετίζεται μὲ τὴ φθορὰ
καὶ τὸ θάνατο, ὅμως ἐὰν ἀξιωθοῦμε νὰ ζήσουμε ὀρθὰ καὶ νὰ εὐαρεστήσουμε τὸν Θεό, τότε θὰ ζήσουμε καὶ οἱ δύο αἰωνίως μαζὶ μὲ τὸ Χριστό.

Ἐγὼ πάνω ἀπὸ ὅλα βάζω τὴ δική σου ἀγάπη καὶ τίποτα δὲν μοῦ εἶναι τόσο δύσκολο ἢ δυσάρεστο, ὅσο νὰ χωρίσω κάποτε ἀπὸ ἐσένα. Ἀκόμα καὶ ἂν πρέπει νὰ χάσω τὰ πάντα καὶ νὰ γίνω ὁ φτωχότερος ὅλων, ἢ νὰ ὑποστῶ τοὺς χειροτέρους κινδύνους, ὁτιδήποτε τέλος πάντων καὶ ἂν πάθω, μοῦ εἶναι ὑποφερτὸ καὶ ἀνεκτό, φτάνει ἐσὺ νὰ εἶσαι καλά. Καὶ τὰ παιδιὰ τὰ ἀγαπάω πολύ, ἐφόσον ἐσὺ διάκεισαι εὐνοϊκῶς πρὸς ἐμᾶς. 6Αὐτὰ τὰ λόγια εἶναι ὄχι μόνο εὐπρόσδεκτα καὶ καλοδεχούμενα ἀπὸ τὴ γυναῖκα, ἀλλὰ καὶ πολυτιμότερα (γι’ αὐτήν) ἀπὸ κάθε θησαυρό. Χρησιμοποιώντας αὐτὴ τὴ γλυκύτητα στὴν
προσέγγιση τῆς γυναίκας, τὴν κάνεις νὰ σὲ ἀγαπᾶ ἀκόμα περισσότερο. Δεῖξε της ὅτι προτιμᾶς τὴ δική της συντροφιὰ καὶ ὄχι τὴ συναναστροφὴ μὲ τοὺς φίλους σου ἢ τὶς βόλτες στὴν ἀγορά. Ὅταν πράττει τὸ ἀγαθὸν ἐπαίνεσέ την καὶ δεῖξε τὸ θαυμασμό σου, ἐνῶ σὲ περίπτωση ποὺ κάνει κάτι ἄτοπο, μὴν ὀργισθεῖς, ἀλλὰ ἁπλᾶ παραίνεσε καὶ συμβούλεψέ την.

Ἴσως κάποτε ἡ γυναῖκα σου πεῖ: ποτὲ μέχρι τώρα δὲν ξόδεψα κάτι ἀπὸ τὰ δικά σου, διότι ἔχω ἀκόμα τὰ δικά μου, δηλ. αὐτὰ ποὺ μοῦ ἔδωσαν οἱ γονεῖς μου. Ἐσὺ τότε, μὲ γλυκύτητα καὶ προσήνεια, πές της: τί λὲς καλή μου γυναῖκα; Ἔχεις ἀκόμα τὰ δικά σου; Ποῖος λόγος θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι χειρότερος ἀπὸ αὐτόν; Σῶμα δὲν ἔχεις πιὰ δικό σου καὶ ἔχεις χρήματα; Ὅπως
μετὰ τὸν γάμο δὲν ἔχουμε δύο σώματα, ἔτσι δὲν ἔχουμε καὶ δύο περιουσίες.

Ἀγωνίσου (σύζυγε), νὰ ἀπομακρύνεις ἀπὸ τὴν ψυχὴ τῆς συζύγου σου τὴν ἀντίληψη γιά «τὸ δικό μου» καί «τὸ δικό σου». Ὅταν λέει τὴ φράση «τὰ δικά μου», ἐσὺ νὰ τῆς ἀπαντᾶς «Μὰ ὅλα εἶναι δικά σου γλυκειά μου. Καὶ ἐγὼ δικός σου εἶμαι». Αὐτὲς οἱ λέξεις δὲν ἀποσκοποῦν στὴν κολακεία, ἀλλὰ εἶναι γεμάτες σύνεση, ἡ ὁποία στηρίζεται στὸν Ἀπόστολο Παῦλο. Πράγματι, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος συμβουλεύει καὶ λέγει ὅτι ὁ ἄνδρας δὲν ἐξουσιάζει τὸ σῶμα του, ἀλλὰ ἡ γυναῖκα. Ἔτσι ἐὰν δὲν ἔχω ἐξουσία πάνω στὸ δικό μου σῶμα, πολὺ περισσότερο αὐτὸ ἰσχύει γιὰ τὰ χρήματα.

Πάντοτε νὰ μιλᾶς στὴ σύζυγό σου μὲ φιλοφρόνηση, μὲ τιμὴ καὶ μὲ πολλὴ ἀγάπη. Τίμησέ την καὶ δὲν θὰ βρεθεῖ στὴν ἀνάγκη νὰ ζητήσει τὴν τιμὴ ἀπὸ ἄλλους. Ἀγάπησέ την καὶ κάνε την νὰ νιώσει μοναδικὴ καὶ δὲν θὰ χρειαστεῖ νὰ ζητήσει προσοχὴ 7ἀπὸ ἄλλους. Ποτὲ μὴν τὴν παραγκωνίσεις καὶ πάντοτε νὰ τὴν ἐγκωμιάζεις. Ἔτσι θὰ τὴν πείσεις νὰ καταφρονήσει ὅλους τοὺς ἄλλους, δυναμώνοντας τὴν ἀγάπη της.

Ἐκτὸς ἀπὸ ὅλα τὰ πιὸ πάνω, νὰ τῆς διδάσκεις καὶ τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ. Νὰ μὴν ξεχνάτε ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἐπίγεια ἀγαθὰ νὰ ζητᾶτε καὶ τὴν ἀτελεύτητο Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὥστε ἀφοῦ διανύσετε τὴν παροῦσα ἐπίγειο ζωὴ μὲ ἀγάπη, σωφροσύνη καὶ ἀρετή, νὰ ἀξιωθεῖτε νὰ ἀπολαύσετε καὶ τὰ ἀγαθὰ τοῦ Παραδείσου. Ὅλα τοῦτα θὰ τὰ πετύχετε μὲ τὴ Χάρη τῆς Παναγίας Τριάδος, τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, στὴν ὁποία ἀξίζει κάθε δόξα καὶ τιμή, τώρα καὶ πάντοτε καὶ στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.»1