Αναζήτηση σε αυτό το ιστολόγιο

Γλώσσα

Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2016

Ομιλία του π. Θεόδωρου Ζήση: "Τα νεανικά χρόνια του Μ. Βασιλείου"

Αποτέλεσμα εικόνας για μεγας βασίλειος

Ομιλία του π. Θεόδωρου Ζήση: 
"Τα νεανικά χρόνια του Μ. Βασιλείου"


Ομιλία στον Μέγα Βασίλειο.

Αποτέλεσμα εικόνας για μεγας βασίλειος
http://impantokratoros.gr/676304F1.el...
Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Μέγας Βασίλειος - 
Ομιλία ''εις το πρόσεχε σεαυτώ'' 

Κήρυγμα π. Θεοδώρου Ζήση - Ιερός Ναός Αγίου Αντωνίου -
 Εκφων. (1/1/2016) Ηχητικό αρχείο Διάρκεια 00:29:40 
http://katihisis.blogspot.gr/


Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016

Ο Άγιος Μέγας Βασίλειος Επίσκοπος Καισάρειας της Καππαδοκίας

Αποτέλεσμα εικόνας για άγιος βασίλειος ο μέγας
1 Ιανουαρίου - Ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας
Αφήγηση: π. KABARNOS NIKODHMOS (http://www.byzmusic.gr/)


Κοπή Αγιοβασιλόπιτας στην ενορία της Κοιλάδας

Πρόσκληση προς όλους τους ενορίτες της Κοιλάδας!


Πρόγραμμα εορτασμού της Περιτομής του Χριστού- Αγίου Βασιλείου και Πρωτοχρονιάς 2017 στην ενορία της Κοιλάδας

Με το καλό ο νέος χρόνος 2017.

Ας είναι Ευλογημένος, Ειρηνικός και Δημιουργικός ο νέος χρόνος.


Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016

Περί της Θείας Οικονομίας

«Ὁμιλία περὶ τῆς κατὰ σάρκα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Οἰκονομίας» Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ

Αποτέλεσμα εικόνας για εικονα χριστουγεννων
[...]Μονάχα ὁ Θεός, κανένας ἄλλος, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἀναμάρτητος. Γι᾿ αὐτὸ ἀκριβῶς ὁ Θεὸς Λόγος, ὁ γεννημένος ἀπὸ τὸ Θεὸ εὐθὺς ἀπ᾿ τὴν ἀρχὴ τῆς ὕπαρξής του, καὶ πάντοτε ἑνωμένος μ᾿ Αὐτὸν (δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ ὑπάρξει ἢ νὰ ἐννοηθεῖ ποτὲ Θεὸς στερημένος λόγου) καὶ οὐδέποτε διαχωρισμένος ἀπ᾿ Αὐτόν, ὁ ἕνας ὑπαρκτὸς Θεὸς (τὸ ἀντιφέγγισμα τοῦ ἥλιου δὲν εἶναι ἄλλον φῶς διαφορετικὸ ἀπ᾿ τὸν ἥλιο καὶ οἱ ἡλιακὲς ἀκτίνες δὲν εἶναι ἄλλοι ἥλιοι), γι᾿ αὐτό, λοιπόν, ὁ μόνος ἀναμάρτητος Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ καθίσταται γιὸς ἀνθρώπου, χωρὶς βέβαια, νὰ ἀλλάζει τίποτε ὡς πρὸς τὴ θεότητά του, μένοντας, ὅμως, ἀκηλίδωτος ὡς πρὸς τὴν ἀνθρώπινή του ἰδιότητα.

«Ὅς, ὅπως προφήτευσε ὁ Ἡσαΐας, ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ». Καὶ ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ καὶ κεῖνος ποὺ δὲ «συνελήφθη ἐν ἀνομίαις» καὶ δὲν «ἐκυήθη ἐν ἁμαρτίαις» καθὼς διαπιστώνει, μιλώντας γιὰ τὸν ἑαυτό του, ἢ μᾶλλον γιὰ ὁλόκληρο τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, ὁ Δαβὶδ στοὺς Ψαλμούς. Γιατὶ ἡ ἐπανάσταση τῆς σάρκας ἔχει ὡς αὐτόματη συνέπεια τὴν καταδίκη ποὺ εἶναι καὶ λέγεται φθορά. [...]

Περὶ τῆς τοῦ Λόγου Σαρκώσεως .Ἁγίου Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου

Ἁγίου Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου: Βίβλος τῶν Ἠθικῶν, Λόγος Α´.

Κεφάλαιο γ´. Περὶ τῆς τοῦ Λόγου Σαρκώσεως καὶ κατὰ τίνα τρόπον δι᾿ ὑμᾶς ἐσαρκώθη


Αποτέλεσμα εικόνας για χριστουγενναΓιὰ νὰ προσεγγίσουμε τὴν σάρκωση τοῦ Λόγου καὶ τὴν ἀπόῤῥητη γέννησή του ἀπὸ τὴν ἀειπάρθενο Μαρία καὶ νὰ κατανοήσουμε καλὰ τὸ μυστήριο τῆς οἰκονομίας γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ γένους μας τὸ κρυμμένο πρὸ τῶν αἰώνων (Ἐφεσίους 3:9), θὰ μᾶς βοηθήσει ἡ ἑξῆς γνωστὴ εἰκόνα:

Κατὰ τὴν δημιουργία τῆς προμήτορος Εὔας ὁ Θεὸς πῆρε τὴν ἔμψυχη πλευρὰ τοῦ Ἀδὰμ καὶ τὴν ὁλοκλήρωσε σὲ γυναῖκα, γι᾿ αὐτὸ δὲν ἐμφύσησε σ᾿ αὐτὴν πνοὴ ζωῆς καθὼς καὶ στὸν Ἀδάμ, ἀλλὰ τὸ μέρος ποὺ ἔλαβε ἀπὸ τὴν σάρκα του τὸ τελειοποίησε σὲ ὁλόκληρο σῶμα γυναικός, τὴν δὲ ἀπαρχὴ τοῦ πνεύματος ποὺ ἔλαβε μαζὶ μὲ τὴν ἔμψυχη σάρκα τὴν τελειοποίησε σὲ ψυχὴ ζωντανὴ δημιουργώντας μὲ τὰ δυὸ μαζὶ ἕναν ἄλλον ἄνθρωπο. Κατὰ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο ὁ πλαστουργὸς καὶ κτίστης Θεὸς πῆρε ἀπὸ τὴν Ἁγία Μαρία ἔμψυχη σάρκα σὰν ζύμη καὶ μικρὴ ἀπαρχὴ ἀπὸ τὸ φύραμα τῆς φύσεώς μας - δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα μαζὶ - καὶ τὴν ἕνωσε μὲ τὴν δική του ἀκατάληπτη καὶ ἀπρόσιτη Θεότητα. Ἢ μᾶλλον ἕνωσε πραγματικὰ ὅλη τὴν ὑπόσταση τῆς Θεότητός του μὲ τὴν δική μας φύση, τὴν ἔσμιξε ἄμικτα μ᾿ αὐτὴ καὶ τὴν ἔκανε ἅγιο ναό του. Ἔτσι ὁ ποιητὴς τοῦ Ἀδὰμ ἔγινε ἀτρέπτως καὶ ἀναλλοιώτως τέλειος ἄνθρωπος.

Ὅπως ἀκριβῶς λοιπὸν ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Ἀδὰμ ἔπλασε τὴν γυναῖκα, ἔτσι, ἀφοῦ δανείστηκε τὴν σάρκα ἀπὸ τὴν θυγατέρα τοῦ Ἀδὰμ τὴν ἀειπάρθενο καὶ Θεοτόκο Μαρία καὶ τὴν ἔλαβε χωρὶς σπορά, γεννήθηκε κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο μὲ τὸν πρωτόπλαστο. Ὥστε ὅπως ἀκριβῶς ὁ Ἀδὰμ μὲ τὴν παράβαση ἔγινε ἡ ἀρχὴ τῆς γεννήσεώς μας στὴν φθορὰ καὶ στὸν θάνατο, ἔτσι καὶ ὁ Χριστὸς καὶ Θεός μας μὲ τὴν ἐκπλήρωση κάθε δικαιοσύνης ἔγινε ἡ ἀπαρχὴ τῆς ἀναγεννήσεώς μας στὴν ἀφθαρσία καὶ τὴν ἀθανασία. Αὐτὸ ἐννοεῖ ὁ θεῖος Παῦλος ὅταν λέει: «Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος πλάστηκε ἀπὸ τὴ γῆ χοϊκός. Ὁ δεύτερος ἄνθρωπος, δηλαδὴ ὁ Κύριος, εἶναι ἐπουράνιος. Ὅ,τι λογῆς ἦταν ὁ χοϊκὸς τέτοιοι εἶναι καὶ ὅλοι οἱ χοϊκοὶ καὶ ὅ,τι λογῆς εἶναι ὁ ἐπουράνιος τέτοιοι εἶναι καὶ ὅλοι ὅσοι γίνονται ἐπουράνιοι δι᾿ αὐτοῦ.»

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2016

Τα παιδιά της Κοιλάδας έψαλλαν τα κάλαντα.

Την παραμονή των Χριστουγέννων το βράδυ ψάλαμε τα κάλαντα των Χριστουγέννων στους δρόμους του χωρίου  μας και ευχηθήκαμε  σε όλους τους Κοιλαδιώτες 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και 
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.Πρόγραμμα εορτασμού των Χριστουγέννων στην ενορία της Κοιλάδας

Η σάρκωση του Θεού Λόγου.
Ο Θεός αποκαλύπτεται στους ανθρώπους στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού.


Χρόνια Πολλά!
Χρόνια καλά και ευλογημένα!

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016

Ευχές στους συνεργάτες και χορηγούς του Ενοριακού Κέντρου Νεότητας Κοιλάδας


Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες του Ενοριακού Κέντρου Νεότητας Κοιλάδας για την αφιλοκερδή προσφορά τους και την άριστη συνεργασία τους.

Κυρία Ευγενία Κοκκώνη (δασκάλα καλλιτεχνικών) 
Κυρία Ειρήνη Μπάζου ( δασκάλα καλλιτεχνικών)
Κυρία Ελένη Φασιλή (δασκάλα ζωγραφικής)
Κυρία Χρυσάνθη Κατσώρη (δασκάλα κεντήματος)
Κυρία  Δήμητρα Κατσώρη (δασκάλα κεντήματος)
Κυρία Ευγενία Μπασιμακοπούλου ( δασκάλα χορού)
Κυρία Καίτη Μπασιμακοπούλου ( καθηγήτρια Φιλόλογος)
Κυρία Ευγενία Μαρκαντώνη (καθηγήτρια Πληροφορικής)
Κυρία Αικατερίνη Ηλιού(καθηγήτρια Πληροφορικής)
Κυρία   Μαρία Δώρα (καθηγήτρια Μαθηματικός)
Κυρία Μαρία Μαγκλάρα (καθηγήτρια Φιλόλογος)
Κύριο Λάμπη Βάθη (καθηγητής Μαθηματικός)

Ευχαριστούμε θερμά  τις οικογένειες Γεωργίου Στ. Λιβανού και Σταύρου Γεωρ. Λιβανού για τις χορηγίες  τους με τις οποίες λειτουργούν τα μαθήματα πληροφορικής και ενισχυτικής διδασκαλίας. 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ολόψυχα σε όλους

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016

Ολοκληρώθηκε με μεγαλη επιτυχία η 33η εθελοντική αιμοδοσία στην Κοιλάδα

Αγαπητοί  φίλοι και μέλη του συλλόγου μας σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ θερμά  και σας συγχαίρουμε για μια ακόμη φορά για  την  συμμετοχή  σας  στην εθελοντική αιμοδοσία.

Ολοκληρώθηκε  με  επιτυχία  η 33η εθελοντική αιμοδοσία για τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Κοιλάδας “Άγιος Λογγίνος ο εκατόνταρχος” της ενορίας μας.  

Συγκεντρώσαμε  57  μονάδες αίματος.   Προσήλθαν 62 μέλη του συλλόγου μας  από τα οποία έδωσαν αίμα τα 57.


Ευχαριστούμε θερμά και συγχαίρουμε όλους του εθελοντές αιμοδότες της Κοιλάδας για την συμμετοχή τους και αυτή την φορά στην εθελοντική αιμοδοσία.

Ευχαριστούμε θερμά  την κα Μαρία Παπαναστασίου,  την ψυχή της αιμοδοσίας μας  η οποία  είχε την επίβλεψη και οργάνωση.

Ευχαριστούμε θερμά  την Μαριτίνα Γιαννοπούλου  για την βοήθεια της.

Ευχαριστούμε θερμά την οικογένεια  Γεωργίου Στ. Λιβανού  για το πλούσιο κέρασμα, από τυρόπιτες, σπανακόπιτες, σταφιδόπιτες, στριφτάρια, σάντουιτς,  γλυκά και  χυμούς   προς τους εθελοντές  αιμοδότες της Κοιλάδας. 

Τέλος  ευχαριστούμε  θερμά  το κλιμάκιο αιμοληψίας του νοσοκομείου Άργους (γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό)  για  την μεγάλη  προσπάθεια  που  καταβάλουν   με σκοπό την σωστή   διεξαγωγή  της  αιμοδοσίας. 


Θα τα ξαναπούμε τον ....ΑΠΡΙΛΙΟ ......

Ευλογημένα Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά!!!!

Δείτε φωτογραφίες παρακάτω...............

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016

Δωρεά του Πολιτιστικού Συλλόγου της Κοιλάδας στο Ενοριακό Κέντρο Νεότητας.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος  της Κοιλάδας "ΦΡΑΓΧΘΙ" προσέφερε  στο Ενοριακό Κέντρο Νεότητας μια ηλεκτρική σκούπα. 

Καθώς επίσης και στο Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο του ιερού ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κοιλάδας ένα χρηματικό ποσό για να διατεθεί σε εμπερίστατες οικογένειες  ως ενίσχυση στο φιλανθρωπικό έργο της ενορία μας.


Τ α μέλη του  Εκκλησιαστικού  Συμβουλίου  του ιερού ναού και τα μέλη του  Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου  ευχαριστούμε θερμά τον Πολιτιστικό Σύλλογο "ΦΡΑΓΧΘΙ" για την δωρεά του και την έμπρακτη συμπαράσταση στο έργο της ενορίας μας. 

Ευχόμαστε από καρδιάς καλή δύναμη στο έργο σας. Να συνεχίσετε να προβάλετε τον πολιτισμό μας, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου  μας.


Ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα!!!
Ευλογημένος και καρποφόρος ο νέος Χρόνος 2017. 

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016

Ολοκληρώθηκε ο έρανος της αγάπης στη Κοιλάδα

Θέρμες ευχαριστίες προς όλους τους ενορίτες της Κοιλάδας  για την συμπαράσταση τους στον "Έρανο της Αγάπης 2016"

Τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβούλιου του ενοριακού ιερού ναού Ευγγελισμού της Θεοτόκου Κοιλάδας  
 και τα μέλη του Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου 
Ευχόμαστε από καρδιάς σε όλους τους ενορίτες της Κοιλάδας
 καλά Χριστούγεννα, ευλογημένο το άγιο Δωδεκαήμερο και  καλή πρωτοχρονιά!!! 

Σχετική εικόνα

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016

Πρόγραμμα ακολουθιών Αγίου Δωδεκαημέρου 2016-17 στην ενορία της Κοιλάδας

Καλά Χριστούγεννα  Καλή Πρωτοχρονιά


Ευλογημένος και καρποφόρος ο νέος χρόνος 2017Διακοπή των δραστηριοτήτων της ενοριακής αίθουσας νεότητας και μαθημάτων ορθόδοξης κατήχησης στη Κοιλάδα για το άγιο Δωδεκαήμερο 2016-17

Διακόπτουμε  από τις 19   Δεκεμβρίου 2016  μέχρι τις 8  Ιανουαρίου 2017   ( καλλιτεχνικά, κέντημα, ζωγραφική, παραδοσιακούς χορούς, ομαδικά παιχνίδια και μαθήματα ορθόδοξης κατήχησης παιδιών, νέων και ενηλίκων)

Ευχαριστούμε και συγχαίρουμε  τους  συνεργάτες του  Ενοριακού  Κέντρου Νεότητας  Κοιλάδας:
 Κα Καίτη Μπασιμακοπούλου, κα Ευγενία Μαρκαντώνη, Κατερίνα Ηλιού,  κα Ευγενία Κοκκώνη, κα Ευγενία  Μπασιμακοπούλου  κα Ελένη Φασιλή, κα Χρυσάνθη Κατσώρη, κα Δήμητρα Κατσώρη, κα Ειρήνη Μπάζου,  κο Λάμπη  Βάθη,  κα Μαρία Δώρα, κα Μαρία Μαγκλάρα  για την δημιουργική και άψογη   συνεργασία τους. 

Τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλία και πληροφορικής  θα γίνουν κανονικά μέχρι την Παρασκευή 23/12/2016. 


Ευχόμαστε στα παιδιά, στους γονείς, στους συνεργάτες του Ε.Κ.Ν. στις κυρίες του Ε.Φ.Τ.  στις νεωκόρισες, σε όσους βοηθούν στο ενοριακό  έργο   και σε όλους τους ενορίτες μας....
Ευλογημένα Χριστούγεννα!
Καλή πρωτοχρονιά!

Ομιλία 8η με θέμα την Θεία Λειτουργία στην σύναξη ενηλίκων της Κοιλάδας.

Σχετική εικόνα
Σύναξη ενηλίκων στο Μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής Κοιλάδας. 
Θέμα της συνάξεως η ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου υπό του πανοσ/τατου Αρχιμανδρίτου π. Ιερόθεου Λουμουσιώτη ιεροκήρυκος της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας.

Ομιλία 8η "Θεία Λειτουργία- Ειρηνικά ...." 
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου  2016 


Προετοιμασία για τα Χριστούγεννα.Ομιλία του Μητροπολίτη Λεμεσού π. Αθανασίου

Τι δώρο θέλεις από μένα Χριστέ μου;;;
Από σένα θέλω μόνο ένα δώρο..."τις αμαρτίες σου"

Θέλω να σε ελευθερώσω από τα δεσμά της αμαρτίας. Δώσε μου τις αμαρτίες σου με το μυστήριο της Μετανοίας και γω θα τις σηκώσω και θα τις εξαλείψω....

Αποτέλεσμα εικόνας για χριστουγεννα

"ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ"  

Ραδιοφωνική εκπομπή με τον πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού π. Αθανάσιο


Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016

"Μακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται".

Ο Ιησούς Χριστός λέει: «Παντί τω αιτούντί σοι δίδου». Αυτό σημαίνει πως πρέπει να ευεργετούμε και να ελεούμε όλους, χωρίς να διακρίνουμε τους ανθρώπους από την κατάστασή τους, το κοινωνικό παρελθόν τους ή τη θρησκεία τους. Πρέπει να δίνουμε την ελεημοσύνη μας στον καθένα που την έχει πραγματικά ανάγκη. 
Ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει πως πρέπει να είμαστε σπλαχνικοί προς τους φτωχούς και εκείνους που είναι δυστυχισμένοι από οποιαδήποτε αιτία. Σαν άνθρωποι πρέπει να δίνουμε την ελεημοσύνη μας στους άλλους ανθρώπους, οποία κι αν είναι η αιτία που τους κάνει να ζητιανεύουν, είτε είναι χήρες και ορφανά είτε εξορίστηκαν από την πατρίδα τους, είτε υποφέρουν από την αυταρχικότητα των κυβερνώντων είτε από τη σκληρότητα των προϊσταμένων, είτε από την απανθρωπιά των φοροεισπρακτόρων είτε από την απληστία των εχθρών, είτε από την αρπαγή της περιουσίας τους είτε από την απώλεια που είχαν λόγω ναυαγίου. Όλοι τους έχουν δικαίωμα και μερίδιο στη συμπάθειά μας. Κοιτάζουν με προσμονή τα χέρια σου, όπως κοιτάζουμε όλοι μας τα χέρια του Θεού όταν ζητάμε κάτι. Είναι πολύ καλύτερα ν’ ανοίξει κανείς το χέρι του σε κάποιον ανάξιο, παρά να στερήσει την ελεημοσύνη του από εκείνον που την έχει ανάγκη, από φόβο να μην απατηθεί.
Πρέπει να βοηθάμε τους ανθρώπους όχι από ματαιοδοξία ή από έπαρση κι αλαζονεία, όχι από την επιθυμία μας να μας ευχαριστούν και να μας ευγνωμονούν οι ευεργετούμενοι ή για να λάβουμε ανταπόδοση, αλλά με ανιδιοτέλεια, για να ευχαριστήσουμε το Θεό, αλλά κι από αγάπη για τον πλησίον μας. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει πως η ελεημοσύνη που μολύνθηκε από την αρρώστια της ματαιοδοξίας δεν είναι πια ελεημοσύνη, αλλά κομπασμός και σκληροκαρδία. Γιατί όταν δίνεις με υπερηφάνεια είναι σα να διασύρεις δημόσια τον αδελφό σου.

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016

Το Δείπνο της Βασιλείας του Θεού. Ομιλία του Μητροπολίτη Λεμεσού ΑθανασίουΠαραβολής του Μεγάλου Δείπνου.
Ομιλία του Σεβασμ. Μητροπολίτη Λεμεσού π. Αθανασίου
Ευαγγέλιο: Λουκ. ΙΔ΄ 16 – 24

Την Κυριακή, που είναι αφιερωμένη στους Αγίους Προπάτορες του Κυρίου, διαβάζεται στην Εκκλησία μας το Ευαγγέλιο της Παραβολής του Μεγάλου Δείπνου.

Ευαγγέλιο: Λουκ. ΙΔ΄ 16 – 24

«Άνθρωπός τις εποίησε δείπνον μέγα και εκάλεσε πολλούς»


Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016

33η Εθελοντική Αιμοδοσία στη Κοιλάδα


Αγαπητά μέλη του συλλόγου μας σας προσκαλούμε στην 33η εθελοντική αιμοδοσία στη Κοιλάδα!!!


Μερικές χρήσιμες συμβουλές!!!

Έχουμε κοιμηθεί ένα 8άωρο!
Έχουμε φάει ένα γεύμα 3ώρες πριν δώσουμε αίμα!
Όσοι είστε  παλαιά μέλη και  ερχόσαστε  για πρώτη φορά  τον τελευταίο χρόνο, να φέρεται  μαζί μας αστυνομική ταυτότητα, Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. οποιοσδήποτε.


Ερχόμαστε με καλή διάθεση συνεργασίας και υπομονής!!!

Εβδομαδιαία -Λειτουργική- Κατηχητική και Κηρυκτική διακονία (12/12 έως 18/12/16) στην ενορία της Κοιλάδας

Αποτέλεσμα εικόνας για ευαγγελιστρια κοιλαδας
Εβδομαδιαία -Λειτουργική- Κατηχητική και Κηρυκτική 
διακονία στην ενορία της Κοιλάδας.
______________________________________________________

ΔΕΥΤΕΡΑ: 12/12/16                                                                          
 • Εορτή Αγίου  Σπυρίδωνος  ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ :    Όρθρος στις 7:30π.μ. Θεία Λειτουργία στις 8:30π.μ. στον ι.ν. της Ευαγγελίστριας Κοιλάδας.
 • Εσπερινός στις 5:00μ.μ. στον ι.ν. της Ευαγγελίστριας Κοιλάδας.
 • Ορθόδοξη Χριστιανική Διδασκαλία παιδιών Α' Β' Δημοτικού στις 5:30μ.μ. στον ι.ν. της  Ευαγγελίστριας.
ΤΡΙΤΗ: 13/12/16                                                                               
 • Εσπερινός στις 5:00μ.μ. στον ι.ν. της Ευαγγελίστριας Κοιλάδας.
 • Ορθόδοξη Χριστιανική Διδασκαλία παιδιών Γ' Δ' Ε' & Στ'  Δημοτικού  (α τμήμα) στις 5:30μ.μ. στον ι.ν. της  Ευαγγελίστριας.
 • Ομαδικά παιχνίδια στις 6:30μ.μ. στην Ενοριακή Αίθουσα Νεότητας Κοιλάδας.
ΤΕΤΑΡΤΗ: 14/12/16                                                                         
 • ΘΕΙΑ  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ   στο Μοναστήρι  της  Ζωοδόχου  Πηγής Κοιλάδας: Όρθρος 7:30π.μ. και  Θεία Λειτουργία στις 8:30π.μ.
 • Ιερά Εξομολόγηση: Ώρα 10:00 έως τις 12:00 το μεσημέρι και 6:30 έως 8:30μ.μ.  στο ιερό ναό της Ευαγγελίστριας  Κοιλάδας. 
 • Εσπερινός και  σύναξη ενηλίκων στο Μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής Κοιλάδας στις 4:30μ.μ. με θέμα: " Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας"  και  ομιλητή τον π. Ιερόθεο Λουμουσιώτη.
ΠΕΜΠΤΗ: 15/12/16                                                                         
 • Εορτή Αγίου Ελευθερίου ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ  Όρθρος στις  7:30π.μ. Θεία Λειτουργία στις 8:30π.μ. στο Μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής στη Κοιλάδα.
 • Εσπερινός στις 5:00μ.μ. στον ι.ν. της Ευαγγελίστριας Κοιλάδας.
 • Ορθόδοξη Χριστιανική Διδασκαλία παιδιών Γ'Δ'Ε' & Στ'  Δημοτικού (β τμήμα) στις 5:30μ.μ. στον ι.ν. της  Ευαγγελίστριας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 16/12/16                                                                  
 • Εορτή Αγίου Μοδέστου  ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ :  Όρθρος στις  7:30π.μ. Θεία Λειτουργία στις 8:30π.μ. στο στο ιερό ναό της Ευαγγελίστριας  Κοιλάδας..
 • Ιερά Εξομολόγηση: Ώρα 10:00 έως τις 12:00 στο ιερό ναό της Ευαγγελίστριας  Κοιλάδας.
 • Εσπερινός στις 5:00μ.μ. στον ι.ν. της Ευαγγελίστριας Κοιλάδας.
 • Ιερά Εξομολόγηση: Ώρα 17:30 έως τις 19:30 στο ιερό ναό της Ευαγγελίστριας  Κοιλάδας.
ΣΑΒΒΑΤΟ: 17/12/16                                                                         
 • Εορτή Αγίου Διονυσίου ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ  : Όρθρος στις 7:30π.μ. Θεία Λειτουργία στις 8:30π.μ. στον ι.ν. της Ευαγγελίστριας Κοιλάδας.
 • Ορθόδοξη Χριστιανική Διδασκαλία νέων Γυμνασίου και Λυκείου στις 4:00μ.μ. στην Ενοριακή Αίθουσα Νεότητας  Κοιλάδας.
 • Μέγας Εσπερινός στις 5:00μ.μ. στον ι.ν. της Ευαγγελίστριας Κοιλάδας.
ΚΥΡΙΑΚΗ: 18/12/16                                                                       
 • Προ της Χριστού γεννήσεως ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ : Όρθρος στις 7:00π.μ. Θεία Λειτουργία στις 8:30π.μ. στον ι.ν. της Ευαγγελίστριας Κοιλάδας.
 • Ιερά Παράκληση: στις 5:00μ.μ. στον ι.ν. της Ευαγγελίστριας Κοιλάδας.
 • Σύναξη ενηλίκων με θέμα: "Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας" στις 5:30μ.μ.  στην Ενοριακή Αίθουσα Νεότητας της  Κοιλάδας.

Ελάτε να στολίσουμε το χριστουγεννιάτικο δένδρο.


Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016

Ομιλία 7η με θέμα την Θεία Λειτουργία στην σύναξη ενηλίκων της Κοιλάδας.

Αποτέλεσμα εικόνας για ευαγγελιο
Σύναξη ενηλίκων στο Μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής Κοιλάδας. 
Θέμα της συνάξεως η ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου  
υπό του πανοσ/τατου Αρχιμανδρίτου π. Ιερόθεου Λουμουσιώτη ιεροκήρυκος της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας.

Ομιλία 7η "Θεία Λειτουργία- Ειρηνικά ...." 
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου   2016 

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016

Χριστουγεννιάτικα στολίδια. Ομιλία του π. Ανδρέα Κονάνου

Αποτέλεσμα εικόνας για χριστουγεννα στην ελλαδα
Εκπομπή Αθέατα Περάσματα του π.Ανδρέα Κονάνου

"Χριστουγεννιάτικα στολίδια".Το γεγονός της εορτής των Χριστουγέννων. Ομιλία του Σεβασ. Μητροπολίτη Λεμεσού

Αποτέλεσμα εικόνας για χριστουγεννα στην ελλαδα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΜΠΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

"ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ"

Ομιλία του Μητροπολίτη Λεμεσού π.  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Περί Χριστουγέννων πόνου και χαράς. Ομιλία του π. Βαρνάβα Γιάγκου.

Αποτέλεσμα εικόνας για χριστουγεννα

Περί Χριστουγέννων, πόνου και χαράς 
Ομιλία του  π. Βαρνάβα  Γιάγκου

Ομιλία του πατρός Βαρνάβα Γιάγκου την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2009

Eikonografies.gr | Ορθόδοξος Ελληνικός Χώρος Συνάντησης

Site: http://eikonografies.gr

Ομιλία σχετικά με την προετοιμασία μας για τα Χριστούγεννα.

Αποτέλεσμα εικόνας για η γεννηση του χριστου
Προετοιμασία για τα Χριστούγεννα 

Ομιλία του Σεβασμ. Μητροπολίτου Μεσογαίας κ.Νικολάου


Μια πολύ όμορφη ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.Νικολάου στην Κάλυμνο με θέμα την προετοιμασία των πιστών κατά την προεόρτιο περίοδο των Χριστουγέννων για την αυθεντική βίωση της Εορτής.

Η ενορία της Κοιλάδα εόρτασε τον Άγιο Νικόλαο τον θαυματουργό προστάτη των ναυτικών.

Ευχαριστούμε  θερμά τις κυρίες της ενορίας οι οποίες έχουν αναλάβει τον καθαρισμό και ευπρεπισμό του Ιερού Ναού μας.
Ευχαριστούμε τις Κυρίες του Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου της ενορίας μας  για τα γλυκά που ετοίμασαν και μοίρασαν στην εορτή του Αγίου Νικολάου μετά την Θεία Λειτουργία.

Ευχαριστούμε τους Εκκλησιαστικούς Επιτρόπους  για την αφιλοκερδή διακονία τους.

Ευχαριστούμε τον  Ιεροψάλτη μας Κύριο Αθανάσιο Μπινιάρη.

Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της Κοινότητας Κοιλάδας για την βοήθεια του.

Ευχαριστούμε τον κο  Νικόλαο Αραπάκη για την δωρεά των λουλουδιών.

Ευχαριστούμε τα παιδιά και τους γονείς του χωριού μας!!!

Ευχαριστούμε όλους τους  ενορίτες μας!!!

Ευχόμαστε σε όλους σας,  στους ναυτικούς και στους ψαράδες μας και ιδιαιτέρως  δε σε όσους εορτάζουν.....

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ!

Να έχετε γαλήνιες θάλασσες !

Ο  Άγιος Νικόλαος να σας ευλογεί!


Δείτε φώτο παρακάτω................

Εβδομαδιαία -Λειτουργική- Κατηχητική και Κηρυκτική διακονία (05/12 έως 11/12/16) στην ενορία της Κοιλάδας

Αποτέλεσμα εικόνας για ευαγγελιστρια κοιλαδας
Εβδομαδιαία -Λειτουργική- Κατηχητική και Κηρυκτική διακονία στην ενορία της Κοιλάδας.
______________________________________________________

ΔΕΥΤΕΡΑ: 05/12/16                                                                          
 • Εορτή Αγίου Σάββα ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ   Όρθρος στις 7:00π.μ. Θεία Λειτουργία στις 8:15π.μ. στον ι.ν. της Ευαγγελίστριας Κοιλάδας.
 • Εσπερινός στις 5:00μ.μ. στον ι.ν. της Ευαγγελίστριας Κοιλάδας.
 • Ορθόδοξη Χριστιανική Διδασκαλία παιδιών Α' Β' Δημοτικού στις 5:30μ.μ. στον ι.ν. της  Ευαγγελίστριας.
ΤΡΙΤΗ: 06/12/16                                                                               
 • Εορτή Αγίου Νικολάου ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ   Όρθρος στις 7:00π.μ. Θεία Λειτουργία στις 8:30π.μ. στον ι.ν. της Ευαγγελίστριας Κοιλάδας και η περιφορά της ιεράς εικόνας στις 10:00π.μ.
 • Εσπερινός στις 5:00μ.μ. στον ι.ν. της Ευαγγελίστριας Κοιλάδας.
 • Ορθόδοξη Χριστιανική Διδασκαλία παιδιών Γ' Δ' Ε' & Στ'  Δημοτικού  (α τμήμα) στις 5:30μ.μ. στον ι.ν. της  Ευαγγελίστριας.
 • Ομαδικά παιχνίδια στις 6:30μ.μ. στην Ενοριακή Αίθουσα Νεότητας Κοιλάδας.
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07/12/16                                                                         
 •  Αγίου Αμβροσίου ΘΕΙΑ  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ   στο Μοναστήρι  της  Ζωοδόχου  Πηγής Κοιλάδας: Όρθρος 7:00π.μ. και  Θεία Λειτουργία στις 8:00π.μ.
 • Ιερά Εξομολόγηση: Ώρα 10:00 έως τις 12:00 το μεσημέρι και 6:30 έως 7:30μ.μ.  στο ιερό ναό της Ευαγγελίστριας  Κοιλάδας. 
 • Ιερά Παράκληση  και  σύναξη ενηλίκων στο Μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής Κοιλάδας στις 4:30μ.μ. με θέμα: " Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας"  και  ομιλητή τον π. Ιερόθεο Λουμουσιώτη.
ΠΕΜΠΤΗ: 08/12/16                                                                         
 • Εσπερινός στις 5:00μ.μ. στον ι.ν. της Ευαγγελίστριας Κοιλάδας.
 • Ορθόδοξη Χριστιανική Διδασκαλία παιδιών Γ'Δ'Ε' & Στ'  Δημοτικού (β τμήμα) στις 5:30μ.μ. στον ι.ν. της  Ευαγγελίστριας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 09/12/16                                                                  
 • Εορτή σύλληψη Αγίας Άννης ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ :  Όρθρος στις  7:00π.μ. Θεία Λειτουργία στις 8:00π.μ. στο Μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής στη Κοιλάδα.
 • Ιερά Εξομολόγηση: Ώρα 10:00 έως τις 12:00 στο ιερό ναό της Ευαγγελίστριας  Κοιλάδας.
 • Ορθόδοξη Κατήχηση ενηλίκου, στις 16:00 στον ιερό ναό της Ευαγγελίστριας.
 • Εσπερινός στις 5:00μ.μ. στον ι.ν. της Ευαγγελίστριας Κοιλάδας.
 • Ιερά Εξομολόγηση: Ώρα 17:30 έως τις 19:30 στο ιερό ναό της Ευαγγελίστριας  Κοιλάδας.
ΣΑΒΒΑΤΟ: 10/12/16                                                                         
 • ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ  : Όρθρος στις 7:00π.μ. Θεία Λειτουργία στις 8:15π.μ. στον ι.ν. της Ευαγγελίστριας Κοιλάδας.
 • Ορθόδοξη Χριστιανική Διδασκαλία νέων Γυμνασίου και Λυκείου στις 4:00μ.μ. στην Ενοριακή Αίθουσα Νεότητας  Κοιλάδας.
 • Μέγας Εσπερινός στις 5:00μ.μ. στον ι.ν. της Ευαγγελίστριας Κοιλάδας.
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11/12/16                                                                       
 • ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ : Όρθρος στις 7:00π.μ. Θεία Λειτουργία στις 8:30π.μ. στον ι.ν. της Ευαγγελίστριας Κοιλάδας.
 • Ιερά Παράκληση: στις 5:00μ.μ. στον ι.ν. της Ευαγγελίστριας Κοιλάδας.
 • Σύναξη ενηλίκων με θέμα: "Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας" στις 5:30μ.μ.  στην Ενοριακή Αίθουσα Νεότητας της  Κοιλάδας.