Αναζήτηση σε αυτό το ιστολόγιο

Γλώσσα

Δευτέρα 28 Απριλίου 2008

Πασχαλινό γεύμα αγάπης στην Κοιλάδα

Την Δευτέρα του Πάσχα πραγματοποιήθηκε στην ενορία μας το καθιερωμένο πλέον «Γεύμα Αγάπης» προς τιμή των ηλικιωμένων μελών της.Τα γεύμα έγινε στην αίθουσα στου Ενοριακού Κέντρου Νεότητας της Κοιλάδας. Οι προετοιμασίες ξεκίνησαν από το πρωί. Ετοιμάστηκαν τα αρνιά και το φριγαδέλη, τα κάρβουνα άναψαν και οι σούβλες άρχισαν να γυρίζουν. Οι ψήστες μας ήταν ο κος Κώστας και ο κος Πάνος.


Οι καλεσμένοι μας συγκεντρώθηκαν και όλα ήταν έτοιμα για να αρχίσει το γλέντι. Το πλούσιο τραπέζι επιμελήθηκαν οι κυρίες του Ε.Φ.Τ. και του Ε.Κ.Ν. Τα περισσότερα από τα εδέσματα ήταν προσφορά των ενοριτών μας και τους ευχαριστούμε θερμά.Το γλέντι άναψε, τα τσάμικα και τα νησιώτικα τραγούδια ξεσήκωσαν τους καλεσμένους και άρχισε ο χορός.Λίγο πριν το τέλος ο π. Σωτήριος και η κα Αντωνία τραγούδησαν παλιά δημοτικά τραγούδια. Και ο π. Ιερόθεος μας είπε μερικές πνευματικές σκέψεις.


Το γεύμα ολοκληρώθηκε με τον π. Σωτήριο να προσφέρει από ένα κόκκινο αυγό σε όλους τους καλεσμένους.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί,

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ τοὶς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.

Στίχ. α' Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν.
Στίχ. β' Ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν, ὦ τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός.
Στίχ. γ' Οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτωσαν.
Στίχ. δ' Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα, καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ.

Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τὴ πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα, Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοὶς μισοῦσιν ἡμᾶς, Συγχωρήσωμεν πάντα τὴ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν, Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ τοὶς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.


Κυριακή 27 Απριλίου 2008

Η περιφορά του Επιταφίου στη Κοιλάδα

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.

Τῶν Ἀγγέλων ὁ δῆμος, κατεπλάγη ὁρῶν σε, ἐν νεκροῖς λογισθέντα, τοῦ θανάτου δὲ Σωτήρ, τὴν ἰσχὺν καθελόντα, καὶ σὺν ἑαυτῶ τὸν Ἀδὰμ ἐγείραντα, καὶ ἐξ Ἄδου πάντας ἐλευθερώσαντα.

Τῶ ἁγίω καὶ μεγάλω Σαββάτω, τὴν θεόσωμον Ταφήν, καὶ τὴν εἰς Ἄδου Κάθοδον τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζομεν δι' ὧν τῆς φθορᾶς τὸ ἡμέτερον γένος ἀνακληθέν, πρὸς αἰωνίαν ζωὴν μεταβέβηκε.

Στίχοι

· Μάτην φυλάττεις τὸν τάφον, κουστωδία.
· Οὐ γὰρ καθέξει τύμβος αὐτοζωϊαν.


Τὴ ἀνεκφράστω σου συγκαταβάσει, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.


Σάββατο 26 Απριλίου 2008

Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ, κατετέθης Χριστέ,

Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ, κατετέθης Χριστέ, καὶ Ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σήν.
Ἄξιόν ἐστι, μεγαλύνειν σὲ τὸν Ζωοδότην, τὸν ἐν τῷ Σταυρῶ τὰς χείρας ἐκτείναντα, καὶ συντρίψαντα τὸ κράτος τοῦ ἐχθροῦ.Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, ὕμνον τὴ Ταφή σου, προσφέρουσι Χριστέ μου.

Παρασκευή 25 Απριλίου 2008

Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελῶν....

Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σὲ νεκρόν, ὁ Ἀριμαθαίας καθεῖλε, τὴν τῶν ἁπάντων ζωήν, σμύρνη καὶ σινδόνι σὲ Χριστὲ ἐκήδευσε, καὶ τῶ πόθω ἠπείγετο, καρδία, καὶ χείλει, σῶμα τὸ ἀκήρατον, σοῦ περιπτύξασθαι, ὅμως συστελλόμενος φόβω, χαίρων ἀνεβόα σοί. Δόξα, τὴ συγκαταβάσει σου Φιλάνθρωπε.


Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελῶν τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, σινδόνι καθαρά, εἰλήσας καὶ ἀρώμασιν, ἐν μνήματι καινῶ κηδεύσας ἀπέθετο.


Ταὶς Μυροφόροις Γυναιξί, παρὰ τὸ μνῆμα ἐπιστάς, ὁ Ἄγγελος ἐβόα. Τὰ μύρα τοὶς θνητοὶς ὑπάρχει ἁρμόδια, Χριστός, δὲ διαφθορὰς ἐδείχθη ἀλλότριος.

Ο στολισμός του Επιταφίου


Την Μ. Πέμπτη το βράδυ η Εκκλησία έμεινε ανοικτή και πλήθος ενοριτών συμμετείχαν στον στολισμό του Επιταφίου.

Παιδιά νέοι και γέροι, όλοι μαζί ,γύρο από τον τάφο του Χριστού, με περισσή ευλάβεια και κατάνυξη τον στολίζουν με άνθη.

Πέμπτη 24 Απριλίου 2008

Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γὴν κρεμάσας.


Τὴ ἁγία καὶ μεγάλη Παρασκευή, τὰ ἅγια καὶ σωτήρια καὶ φρικτὰ Πάθη τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιτελοῦμεν, τοὺς ἐμπτυσμούς, τὰ ῥαπίσματα, τὰ κολαφίσματα, τὰς ὕβρεις, τοὺς γέλωτας, τὴν πορφυρᾶν χλαίναν, τὸν κάλαμον, τὸν σπόγγον, τὸ ὄξος, τοὺς ἤλους, τὴν λόγχην, καὶ πρὸ πάντων, τὸν σταυρόν, καὶ τὸν θάνατον, ἃ δι' ἡμᾶς ἑκὼν κατεδέξατο, ἔτι δὲ καὶ τὴν τοῦ εὐγνώμονος Ληστοῦ, τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ, σωτήριον ἐν τῷ Σταυρῶ ὁμολογίαν.

Ἐξηγόρασας ἡμᾶς, ἐκ τῆς κατάραςτού νόμου, τῶ τιμίω σου Αἵματι, τῶ Σταυρῶ προσηλωθείς, καὶ τὴ λόγχη κεντηθείς, τὴν ἀθανασίαν ἐπήγασας ἀνθρώποις. Σωτὴρ ἡμῶν δόξα σοί.

Δευτέρα 21 Απριλίου 2008

Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός,

Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός, καὶ μακάριος ὁ δοῦλος, ὃν εὑρήσει γρηγοροῦντα, ἀνάξιος δὲ πάλιν, ὃν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα. Βλέπε οὖν ψυχή μου, μὴ τῶ ὕπνω κατενεχθής, ἵνα μῄ τῶ θανάτω παραδοθής, καὶ τῆς βασιλείας ἔξω κλεισθής, ἀλλὰ ἀνάνηψον κράζουσα. Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός, διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς

Παρασκευή 18 Απριλίου 2008

Μεγάλη Eβδομάδα στη Κοιλάδα
Ιστιοπλοϊκοί αγώνες στην Κοιλάδα (10-11 Μαΐου)

Kilada Hills Regatta (10-11 Μαΐου, στον Κόλπο της Κοιλάδας)


Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης διοργανώνει τον αγώνα KILADA HILLS REGATTA για σκάφη τύπου Laser (Standard, Radial και 4.7), στις 10-11 Μαΐου 2008 στον κόλπο της Κοιλάδας (Δήμος Κρανιδίου).

Περαιτέρω πληροφορίες για τον αγώνα μπορείτε να βρείτε στην προκήρυξή του.


Η χορευτική Ομάδα της ενορίας μας θα χορέψει παραδοσιακούς χορούς στο τέλος των αγώνων την Κυριακή 11 Μαΐου 2008 στις 4:30 μετά το μεσημέρι πίσω από το μνημείο πεσόντων της Κοιλάδας.

Κυριακή 13 Απριλίου 2008

Εβδομαδιαίο Λειτουργικό Πρόγραμμα

ΔΕΥΤΕΡΑ 14/4/2008

ΤΡΙΤΗ 15/4/2008 Το μυστήριο της Εξομολογήσεως με τον π. Γκίκα Παπαδημητρίου στην Ευαγγελίστρια 10:00 με 12:00π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/4/2008 Εσπέρας, Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στην Ευαγγελίστρια 7:00 – 8:30μ.μ.


ΠΕΜΠΤΗ 17/4/2008

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/4/2008 Πρωί, Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στην Ευαγγελίστρια 8:00 – 9:30π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/4/2008 (Ανάσταση του Λαζάρου) Πρωί, Θεία Λειτουργία στην Ευαγγελίστρια 7:00 – 9:30π.μ.
Απόγευμα, ο μέγας εσπερινός στην Ευαγγελίστρια 6:00 – 7:00π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/4/2008 (Των Βαίων) Πρωί, Θεία Λειτουργία στην Ευαγγελίστρια 7:00 – 10:00π.μ.

Παρασκευή 11 Απριλίου 2008

Η Εκκλ. Χορωδία της ενορίας έψαλε τον Ακάθιστο Ύμνο

"Χαίρε, φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα
χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα"

Υπό την διεύθυνση του πρωτοψάλτη του ιερού ναού μας Αθανασίου Μπινιάρη, οι κυρίες της Εκκλ. Χορωδίας της ενορίας έψαλλαν τον κανόνα της Παναγίας μέσα σε κλήμα κατάνυξις και ευλάβειας.