Αναζήτηση σε αυτό το ιστολόγιο

Γλώσσα

Κυριακή 27 Μαΐου 2018

Ἅγιον Πνεῦμα καί Χριστιανική ἑνότης

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

   1. Ὁ Θεὸς τῶν Χριστιανῶν

Ἕνα εὔκολο –καὶ πρόχειρο– ἐπιχείρημα, γιὰ νὰ ὑποστηριχθεῖ ἡ συγγένεια τῶν Μεγάλων Θρησκειῶν (Θρησκευμάτων ὀρθότερα), εἶναι ἡ ἀναφορὰ σὲ ἕνα Θεό, πού ἀπὸ κοινοῦ ἀποδέχονται. Καὶ βέβαια ὁ Θεὸς εἶναι ἕνας.

Ὁ ἕνας ὅμως Θεὸς θεωρεῖται ἀπὸ τὰ διάφορα θρησκεύματα μέσα ἀπὸ εἰδικὴ προοπτική, ὥστε τελικὰ νὰ διαφέρει ὁ Θεὸς ἀπὸ θρησκεία σὲ θρησκεία, καὶ τελικὰ νὰ ἀποδεικνύεται, ὅτι δὲν εἶναι ὁ ἴδιος Θεός, στὸν ὁποῖο ἀναφέρονται, ἀκόμη καὶ οἱ λεγόμενες μονοθεϊστικὲς θρησκεῖες, ἀλλὰ καὶ οἱ χριστιανικὲς «Ὁμολογίες».

Ὁ Θεὸς τῶν χριστιανῶν εἶναι μὲν ἕνας, ἀλλὰ διακρίνεται σὲ Τρία Θεῖα Πρόσωπα, κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ Ὁποῖα ἔχει τὸ πλήρωμα τῆς θεότητας, χωρὶς ὅμως νὰ γίνεται λόγος γιὰ «τρεῖς θεούς», ἀλλὰ γιὰ Ἕνα, ὅπως ὁμολογοῦμε καὶ στὸ «σύμβολο τῆς πίστεως, («Πιστεύω εἰς ΕΝΑ Θεόν…»). Αὐτὸ σημαίνει, ὅτι «ὁ Θεὸς ποὺ ἀποκαλύπτεται στὴν ἱστορία, δὲν εἶναι μία μοναχικὴ ὕπαρξη, αὐτόνομη Μονάδα ἢ ἀτομικὴ Οὐσία. Εἶναι Τριάδα ὑποστάσεων, τρία Πρόσωπα μὲ ἀπόλυτη ὑπαρκτικὴ ἑτερότητα, ἀλλὰ καὶ κοινότητα Οὐσίας, Θέλησης καὶ Ἐνέργειας»1.

Συνοψίζοντας τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ παράδοση καὶ διδασκαλία γιὰ τὴν Ἁγία Τριάδα ὁ νεώτερος πατέρας τῆς Ὀρθοδοξίας ὅσιος Νικόδημος Ἁγιορείτης (†1809) καὶ ἐπαναδιατυπώνοντας τὴ μακραίωνη πατερικὴ διδασκαλία, γράφει: «Κοντά εἰς ἡμᾶς τους Ὀρθοδόξους σέβεται καί λατρεύεται εἷς Θεός τρισυπόστατος, ὃστις εἶναι μονάς ἐν ταυτῷ καί τριάς. Μονάς μέν κατά τήν οὐσίαν καί φύσιν, τριάς δέ κατά τάς ὑποστάσεις καί πρόσωπα· μονάς μέν ἀσύγχυτος καί τριάς ἀδιαίρετος· οὒτε διά τήν Μονάδα συγχεόμενος…, οὒτε διά τήν Τριάδα διαιρούμενος…»2.

Ὁ ἕνας Θεός, συνεπῶς, τῆς χριστιανικῆς ὀρθοδόξου πίστεως εἶναι τριαδικός: Πατήρ, Υἱὸς καὶ Ἅγιο Πνεῦμα. Τὸ Πνεῦμα στὴ Γραφὴ ὀνομάζεται καὶ Παράκλητος (Ἰω. 14,16· 15,26 κ.ἄ), ὁδηγός, παρήγορος. Τὸ ὄνομα, βέβαια, κάθε θείου Προσώπου δὲν ἔχει σχέση μὲ τὸν ἕνα Θεὸ καὶ τὰ τρία θεῖα Πρόσωπα. Ἡ δογματικὴ διδασκαλία δὲν ἀπορρέει ἀπὸ κάποιο φιλοσοφικὸ στοχασμὸ καὶ διανοητικὴ ἀναφορὰ στὸ Θεό. Ἀκόμη καὶ ἡ χρησιμοποιούμενη θεολογικὴ γλώσσα, παρόλο ποὺ ἔχει προέλευση φιλοσοφική, συχνὰ ἀποφορτίζεται καὶ ἀναφορτίζεται ἐννοιολογικά, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ πλησιάσει τὸ θεῖο μυστήριο, χωρὶς βέβαια τὴν κατανόησή (κατάληψη) του3.

Τὰ τρία θεῖα Πρόσωπα τῆς χριστιανικῆς Πίστης εἶναι τρεῖς ἄναρχοι τρόποι ὕπαρξης τῶν ἁγιοτριαδικῶν θείων Προσώπων καὶ τῆς σχέσης μεταξύ τους. Ἑνώνονται ἀδιαίρετα στὴ μία θεία Οὐσία, ἀλλὰ ὄχι ὡς μέρη τῆς μίας θεότητας, ἀφοῦ καὶ τὰ τρία ἔχουν «ὁμοῦ», καὶ τὸ καθένα χωριστά, ὁλόκληρη τὴ μία θεία οὐσία καὶ γι’ αὐτὸ λέγονται «ὁμοούσια» μεταξύ τους. Πάλι θὰ ἐπικαλεσθοῦμε τὸν ὅσιο Νικόδημο: «Εἷς Θεός ἐστιν ἡ Τριάς, μιᾷ προσκυνήσει καί λατρείᾳ προσκυνούμενος καί λατρευόμενος ὑπό πάσης κτίσεως αἰσθητῆς καί νοουμένης». Ἡ ἁγία Τριάδα εἶναι «ὁμοούσιος και ὁμοφυής καί ταυτενεργής καί παντοδύναμιος καί ἡνωμένη πρός ἑαυτήν»4. Τὰ τρία θεῖα Πρόσωπα «ἒχουσι τάς φυσικάς ἐνεργείας τῆς θεότητος… Μᾶλλον δέ καί ἀκριβέστερον εἰπεῖν μίαν καί τήν αὐτήν ἐνέργειαν ἒχουσι καί τά τρία»5.Σάββατο 26 Μαΐου 2018

Ομιλία στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος "ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ"


ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
Ομιλία του π. Αθανασίου Μητροπολίτη Λεμεσού


Το Άγιο Πνεύμα. Προσωπικός Θεός τέλειος κατά πάντα.

Η ομιλία έγινε στον Άγιο Παντελεήμονα Γλυφάδας από τον ιερομόναχο π Φιλόθεο της Ιεράς Μονής Γρηγορίου.


Σκοπός της πνευματικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος.Ομιλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Λεμεσού π. Αθανασίου
 - "Το Αγιο Πνεύμα" -


Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 2018

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Πάσχα είχαν και έχουν και οι Εβραίοι!

Πεντηκοστή είχαν και έχουν και οι Εβραίοι!

Αν και με άλλο νόημα και το πρώτο και το δεύτερο… τι δεν έχουν οι Εβραίοι (Δευτέρα) του Αγίου Πνεύματος. Στερούνται το άγιο Πνεύμα που μας δείχνει τον δρόμο της λατρείας του αληθινού Θεού εν τω προσώπω του αποκαλυφθέντος Ιησού Χριστού. Ο Χριστός ο Ιησούς και το Πνεύμα το άγιο έχουν την δική τους έκφραση στην περίοδο της ιεράς Ιστορίας της Καινής Διαθήκης.

  Στην Παλαιά Διαθήκη το Πάσχα είναι το πέρασμα από την δουλεία της Αιγύπτου στην ελευθερία των τέκτων του Θεού στη γη της επαγγελίας την οποία όμως ο Προφήτης Μωϋσής δεν απολαμβάνει ουδόλως αφού δεν εισέρχεται στην αγία Πόλη αλλά την αντικρίζει από μακρυά σε αυτή εισέρχεται ο Ιησούς του Ναυή. Ο Ιησούς είναι το Πάσχα μας το Χριστιανικό Πάσχα, η θυσία του και η προσφορά του είναι ότι μας χαρίζεται αυτός ο Ίδιος θυσία άμωμος και ευάρεστος τω Θεώ.

  Στην προ Χριστού εποχή η Πεντηκοστή ημέρα από το Πάσχα- το πέρασμα από την δουλεία στην ελευθερία των τέκνων του Θεού- μας θύμιζε την παράδοση του Νόμου στις θεοχάρακτες πλάκες του Μεγάλου Μωϋσέως ο οποίος τελικά δίνει τον Νόμο αλλά οι άνθρωποι ατελείς όντες δεν μπορούν να γευτούν την εφαρμογή του αλλά τον βλέπουν σαν τροχοπέδη στις ανομίες τους. Ενώ στην χριστιανική παράδοση Πεντηκοστή σημαίνει ότι ξεχύνεται ο Παράκλητος στην πρώτη Εκκλησία που εκκάλεσε το πρώτον κοντά του ο Χριστός δια των Αποστόλων Του αλλά εκείνοι ήσαν γεμάτοι φόβο και πνοή ενός άλλου πνεύματος γεμάτο ιουδαϊκά κατάλοιπα το οποίο μετά την Πεντηκοστή και την ιδιαίτερη τιμή στο ομοδύναμο, ομότροπο και συναϊδιο με τον Πατέρα και τον Υιό, Πνεύμα καινοποιεί τους εγγίζοντας την Εκκλησία του Χριστού.

  Αυτό το Πνεύμα το άγιο έλειπε να ζωογονήσει και να τροφοδοτήσει με πλούσια τα ελέη του την κοινωνία των πιστών. Η πρώτη Εκκλησία της Πεντηκοστής συνεχίζει να ζει και σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία της οποίας είμεθα μέλη όχι απλά δι’ Υιού αλλά εν αγίω Πνεύματι τιμώντες το θέλημα του Πατρός και την αποκάλυψη του Υιού.

  Έχουμε μέσα μας κατανοήσει ότι το λαμβάνουμε όλοι δια του αγίου βαπτίσματος το άγιο Πνεύμα αλλά οι δωρεές του είναι ανενέργητες καθόσον δεν συνειδητοποιούμε ότι για να φανεί ότι ζούμε εν Πνεύματι πρέπει να ζήσουμε τις δωρεές του και να ξεχυθούνε αυτές οι δωρεές όχι μόνον από το μυστήριο του Χρίσματος που λάβαμε με το βάπτισμα αλλά επιρεάζοντας και τροφοδοτόντας την καθημερινή συναναστροφή και εμπειρία μας. Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος γίνεται και η δική μας δευτεραία και σημαντικοτάτη προσκύνηση του Αυτού Θεού, ως Πατρός και Υιού, του Σαρκωθέντος Ιησού Χριστού, ως θείου Πνεύματος όχι αφαιρετικού Πνεύματος αλλά ενός προσώπου του Τριαδικού Θεού  μας που είναι Προσωπικός Θεός και δημιουργεί σχέση με εμάς!

  Μπορεί να νηπιοβαπτισθήκαμε αλλά αυτό αν θελήσουμε δεν είναι θέμα σημαντικό στην εμπειρία μας μέσα στην Εκκλησία εν Πνεύματι αγίω. Θέλουμε αυτή την εορτή να την χαρούμε όχι απλά να περάσει από μέσα μας ή και από γύρω μας χωρίς να αφήσει το Πανάγιο Πνεύμα ως βιαία αλλά και λεπτή αύρα να δροσίσει τις δροσοσταλίδες της καρδιάς μας και να μας κάνει πνευματοκίνητους μαθητές Εκείνου που δεν έχει την σωτηρία μας όμηρο στα πόδια Του αλλά αφού αναλαμβάνεται στους Ουρανούς πέμπει, δια θελήματος του Πατρός του, το Πανάγιο Πνεύμα που στέλνεται από τον Υιό αλλά εκπορεύεται από τον Πατέρα να τελειώσει το έργο της θείας Οικονομίας και να περάσουμε στην Τρίτη φάση της Ιστορίας και της Δημιουργίας εκείνης που την διαφεντεύει το άγιο Πνεύμα που λείπει από μέσα και γύρω μας. Αυτό μας συγκροτεί εν Εκκλησία, αυτό μας στηρίζει ως μέλη του Σώματος του Χριστού. Παρακαλώ δε αδελφοί το Πνεύμα να μην σβεσθεί εντός μας και να έχουμε την γλωσοπυρφόρον χάρην Του εντός του οίκου της καρδίας ημών.

Εν όψει του Αγίου Πνεύματος και της Δευτέρας ημέρας της Πεντηκοστής 28ηΜαίου 2018,

Έγραφον εν Κρανιδίω,
Αρχιμανδρίτης Ιερόθεος Λουμουσιώτης,
Ιεροκήρυξ της ι.Μητροπόλεως Ύδρας

ΠΗΓΗ

Δευτέρα 21 Μαΐου 2018

Το Ψυχοσάββατο προ της Πεντηκοστής στην ενορία της Κοιλάδας


Μετά  την Θεία Ευχαριστία η ενορία θα προσφέρει  καφέ  

στην Αίθουσα Νεότητας.

  • Τα Ψυχοσάββατα βράζουμε στάρι και το φέρνουμε στην Εκκλησία. Μαζί με ένα πρόσφορο- προσκομίδη και τα ονόματα των κεκοιμημένων.  Αυτό μπορεί να γίνει την Παρασκευή το απόγευμα και οπωσδήποτε το Ψυχοσάββατο το πρωί στη Θεία Λειτουργία.
  •  Προσφέρουμε βρασμένο στάρι για διάβασμα, που είναι σύμβολο της Αναστάσεως των νεκρών σωμάτων (θάπτεται και ανασταίνεται). Δηλαδή όπως το στάρι πρέπει να θαφτεί και να λιώσει και αφού περάσει καιρός  να βλαστήσει και να καρπίσει, έτσι και το ανθρώπινο σώμα θάπτεται και λιώνει για να αναστηθεί την Δευτέρα Παρουσία  νέο και άφθαρτο. Γι αυτό δεν φέρνουμε αντί για στάρι τυροπιτάκια, κουλουράκια και άλλα γλυκά.
  • Προετοιμαζόμαστε με το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως για να Κοινωνήσουμε των Αχράντων Μυστηρίων την ημέρα αυτή.

Η εορτή της Πεντηκοστής στην ενορία της Κοιλάδας


Η εορτή του Αγίου Πνεύματος στην ενορία της Κοιλάδας


Σάββατο 19 Μαΐου 2018

Η Κοιλάδα εόρτασε την μετακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Νικολάου

Εορτάσαμε το απόγευμα 18 Μαΐου 2018 με τον πανηγυρικό εσπερινό και το πρωί 19 Μαΐου 2018 με τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία την μετακομιδή  των ιερών λειψάνων του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού  στο εξωκλήσι του Αγίου Νικολάου στην θέση Σπίθα- Κοιλάδα Αργολίδας. 

Ευχαριστούμε τον εκκλησιαστικό επίτροπο κο Γιώργο Γκιόνη, ο οποίος καθάρισε τον περιβάλλοντα χώρο του εξωκλησιού και περιποιήθηκε τα δέντρα.


Ευχαριστούμε τον πολιτιστικό σύλλογο Κοιλάδας "ΦΡΑΓΧΘΙ" για την συμμετοχή του στον εορτασμό με κεράσματα και αναψυκτικά.

Ευχαριστούμε τους ιεροψάλτες του εκκλησιαστικού  επιτρόπους και  τους πιστούς ενορίτες που προσήλθαν και συνεόρτασαν μαζί μας.

Χρόνια Πολλά στους ναυτικούς μας και στους ψαράδες μας.


Τρίτη 15 Μαΐου 2018

Ομιλία στην εορτή της Αναλήψεως


ΚΟΡΩΠΙ Ιερός Ναός Αναλήψεως Κυρίου 9-6-2005'

Ομιλία του Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής  π. Νικολάου Χατζηνικολάου

"Γιατί είναι μεγάλη η γιορτή της Αναλήψεως;"


Ομιλία στην Ανάληψη του Κυρίου μας από τον Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο.

Ομιλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού π. Αθανασίου στην Ανάληψη του Κυρίου μας.


Ομιλία στην Ανάληψη του Σωτήρος Χριστού

Αποτέλεσμα εικόνας για αναληψη του σωτηρος

π. Θεόδωρος Ζήσης 
Κήρυγμα στην εορτή της Αναλήψεως (2013)


Δευτέρα 14 Μαΐου 2018

Κατασκήνωση με τά παιδιά των Κατηχητικών Συνάξεων της Ενορίας μας στη Κοιλάδα

Έτσι αποχαιρετούμε εμείς τα μαθήματα ορθόδοξης κατήχησης
.  
Μια υπέροχη μέρα με περπάτημα στη φύση, με τραγούδια και ύμνους, με εξερευνήσεις,  παιχνίδια γνώσεων, αθλοπαιδιές, κολύμπι και  φαγητό στο  όμορφο εξωκλήσι του Αγίου Νικολάου στη Σπίθα- Κοιλάδα Αργολίδας με τα παιδιά των Κατηχητικών Συνάξεων της Ενορίας μας.
Ευχαριστούμε θερμά τις μανούλες που ετοίμασαν τα φαγητά μας!
Ήταν όλα υπέροχα!

Καλό Καλοκαίρι σε όλα τα  παιδιά!!!
Καλές διακοπές να έχετε!!!
Ο Θεός μαζί σας!

Καλή αντάμωση από Σεπτέμβριο!

Κυριακή 13 Μαΐου 2018

Η γιορτή λήξης των μαθημάτων Ορθόδοξης Πίστης και των ενοριακών δραστηριοτήτων 2018 στην Κοιλάδα

Ολοκληρώθηκε με την συμμετοχή των παιδιών και των γονέων τους η γιορτή για την λήξη των ενοριακών δραστηριοτήτων και των μαθημάτων Ορθόδοξης Κατήχησης στην Κοιλάδα.

Έγινε παρουσίαση όλων των τμημάτων  του ενοριακού κέντρου από την υπεύθυνη δασκάλα του κάθε τμήματος. Απονεμήθηκαν βραβεία  και δόθηκαν αναμνηστικά δώρα  στα παιδιά.

Στο τέλος προσφέρθηκαν γλυκά και αναψυκτικά που έφεραν οι γονείς των παιδιών σε όλους τους παρευρισκόμενους.


Α βαθμίδα  Κατήχησης:  Για παιδιά νηπίου και  α΄και β΄ τάξεων του δημοτικού με κατηχητή τον π. Θεμιστοκλή  Μπάζο και βοηθό την μαθήτρια  Ιωάννα  Νικολακοπούλου. 


Β  βαθμιδα  Κατήχησης: Για παιδιά γ΄και  δ΄τάξεων του δημοτικού με κατηχητή τον π. Θεμιστοκλή Μπάζο  και βοηθό την μαθήτρια Κατερίνα Φλωρή.


Γ  βαθμιδα  Κατήχησης: Για παιδιά ε΄και  στ΄τάξεων του δημοτικού με κατηχητή τον π. Θεμιστοκλή Μπάζο και  βοηθό  την μαθήτρια Αθηνά Μεξη.

Δ βαθμίδα Κατήχησης: Για τα παιδιά γυμνασίου και λυκείου με κατηχητή τον π. Θεμιστοκλή Μπάζο.


Τα τμήματα δραστηριοτήτων που λειτούργησαν στο Ενοριακό Κέντρο Νεότητας της Κοιλάδας κατά το έτος 2017-2018 είναι τα παρακάτω.

Καλλιτεχνικών: Υπεύθυνη δασκάλα κα Ευγενία Τούσσα- Κοκκώνη και βοηθοί οι μαθήτριες Μαρίζα Κοκκώνη και Χαρά Κουρούσια.

Δημιουργική απασχόλησηΥπεύθυνες δασκάλες η κα Ειρήνη Μπάζου και η κα Ειρήνη Μπασιμακοπούλου .

Κέντημα-Πλέξιμο:(δυο  τμήματα, παιδικά και ενηλίκων)  Υπεύθυνες δασκάλες κα Χρυσάνθη και  κα Δήμητρα Κατσώρη.


Μαθηματικά και παιχνίδι: Υπεύθυνη δασκάλα η κα Δέσποινα Λάμπρου.


Ελληνική γλώσσα: Υπεύθυνη δασκάλα η κα Ελένη Πλατανίτη
Πληροφορικής: (τρία τμήματα  ) Χορηγία του κου Σταύρου Γεωργίου Λιβανού. Δασκάλα κα Ευγενία Μαρκαντώνη.

Ενισχυτική διδασκαλία: Αρχαίων Ελληνικών- Φυσική-Μαθηματικά. Δίδαξαν  η κα Καίτη Μπασιμακοπούλου αφιλοκερδώς, κα Μαρία Δώρα, κα Μαρία Μαγκλάρα, κος Λάμπης Βάθης.

Πρωταθλήματα: Σκάκι, Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, Ποδοσφαιράκι ξύλινο  με υπεύθυνο τον π. Θεμιστοκλή Μπάζο.


Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες του Ε.Κ.Ν. Κοιλάδας εκτός από την πληροφορική  και την ενισχυτική διδασκαλία χρηματοδοτούνται από τον Ενοριακό Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας Κοιλάδας.

Ολόθερμες ευχαριστίες θέλω να απευθύνω προς τις δασκάλες του Ε.Κ.Ν. Κοιλάδας για την αφιλοκερδή τους προσφορά. Τις συγχαίρω  για την ειλικρινή τους διάθεση και τις διαβεβαιώνω πώς αυτό που κάνουν είναι πολύ μεγάλο και σημαντικό. Να  μην απογοητεύεστε από τις  συγκυρίες, να κοιτάτε μπροστά και να προχωράτε!!!  


Ευχαριστούμε θερμά και τις μαθήτριες Αθηνά Μέξη Ιωάννα Νικολακοπούλου  και Αικατερίνη Φλωρή για την βοήθεια τους στα μαθήματα Ορθόδοξης Κατήχησης.

Ευχαριστούμε ολόθερμα  τον κύριο Σταύρο Γεωρ.Λιβανό για το έμπρακτο ενδιαφέρον τους προς τα παιδιά μας με την χορηγία των μαθημάτων πληροφορικής και ενισχυτικής διδασκαλίας.

Ευχαριστούμε τους γονείς και τα παιδιά που για μια ακόμα χρονιά μας εμπιστεύτηκαν  και στήριξαν με την παρουσία τους τις ενοριακές  δραστηριότητες και τα μαθήματα Ορθόδοξης Κατήχησης. 


Συγχαίρουμε τα παιδιά, που διακρίθηκαν με την ανελλιπή παρουσία τους στα μαθήματα όλη τη χρονιά και για τα βραβεία και μετάλλια που απέκτησαν από τα πρωταθλήματα. 


Καλό Καλοκαίρι  σε όλους!!!


Παρασκευή 11 Μαΐου 2018

Εκδρομή - Προσκύνημα της ενορίας μας την 1η Ιουνίου 2018


Θεία Λειτουργιά για την έναρξη των μαθητικών εξετάσεων στην ενορία της Κοιλάδας


Αγρυπνία για την απόδοση της εορτής του Πάσχα στην ενορία της Κοιλάδας


Η ενορία της Κοιλάδας εορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου μας