Αναζήτηση σε αυτό το ιστολόγιο

Γλώσσα

Πέμπτη 13 Απριλίου 2017

Μεγαλη Πέμπτη βράδυ τα Άγια και Φρικτά Πάθη του Κυρίου μας


Ο όρθρος της Μεγάλης Παρασκευής που ψάλετε την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ (12 Ευαγγέλια)

Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Παρασκευῇ, τὰ ἅγια καὶ σωτήρια καὶ φρικτὰ Πάθη τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιτελοῦμεν, 
τοὺς ἐμπτυσμούς, 
τὰ ῥαπίσματα, 
τὰ κολαφίσματα, 
τὰς ὕβρεις, 
τοὺς γέλωτας, 
τὴν πορφυρᾶν χλαίναν, 
τὸν κάλαμον, 
τὸν σπόγγον, 
τὸ ὄξος, 
τοὺς ἥλους, 
τὴν λόγχην, 
καὶ πρὸ πάντων, τὸν σταυρόν, καὶ τὸν θάνατον, 
ἃ δι' ἡμᾶς ἑκὼν κατεδέξατο, ἔτι δὲ καὶ τὴν τοῦ εὐγνώμονος Λῃστοῦ, τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ, σωτήριον ἐν τῷ Σταυρῷ ὁμολογίαν.
Στίχοι εἰς τὴν Σταύρωσιν
Ζῶν εἶ Θεὸς σύ, καὶ νεκρωθεὶς ἐν ξύλῳ,
Ὦ νεκρὲ γυμνέ, καὶ Θεοῦ ζῶντος Λόγε.

Ἕτεροι εἰς τὸν εὐγνώμονα Λῃστὴν
Κεκλεισμένας ἤνοιξε τῆς Ἐδὲμ πύλας,
Βαλὼν ὁ Λῃστὴς κλεῖδα τό, Μνήσθητί μου.

Τῇ ὑπερφυεῖ καὶ περὶ ἡμᾶς παναπείρῳ σου εὐσπλαγχνίᾳ, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.