Αναζήτηση σε αυτό το ιστολόγιο

Γλώσσα

Παρασκευή 29 Απριλίου 2016

Μεγαλη Παρασκευή-2016- Τα άγια πάθη του Κυρίου στην ενορίας μας

Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Παρασκευῇ, τὰ ἅγια καὶ σωτήρια καὶ φρικτὰ Πάθη τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιτελοῦμεν, τοὺς ἐμπτυσμούς, 
τὰ ῥαπίσματα, 
τὰ κολαφίσματα, 
τὰς ὕβρεις, 
τοὺς γέλωτας, 
τὴν πορφυρᾶν χλαίναν, 
τὸν κάλαμον, 
τὸν σπόγγον, 
τὸ ὄξος, 
τοὺς ἥλους, 
τὴν λόγχην, 
καὶ πρὸ πάντων, τὸν σταυρόν, καὶ τὸν θάνατον, ἃ δι' ἡμᾶς ἑκὼν κατεδέξατο, ἔτι δὲ καὶ τὴν τοῦ εὐγνώμονος Λῃστοῦ, τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ, σωτήριον ἐν τῷ Σταυρῷ ὁμολογίαν.


Από τα φρικτά και σωτήρια πάθη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού επιτελούμε σήμερα και εις ανάμνηση αυτών παραλάβαμε από αποστολική διαταγή, τη νηστεία της Παρασκευής.